Metsamajanduskavad

Metsamajandamiskava eesmärk on anda metsaomanikule parimad soovitused oma metsa majandamiseks. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete alusel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja lähtekohad tegutsemiseks. See on soovituslik tegevuskava ja kehtib 10 aastat.

Metsamajandamiskava koostatakse inventeerimisandmete alusel. Metsa inventeeritakse (mõõdetakse) ülepinnalise takseerimisega katastri- või majandamisüksuste kaupa.

Kavas on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest ja metsa seisundist. Soovitused on kooskõlas Metsaseaduse, Metsa majandamise eeskirja, Metsa korraldamise juhendiga ja metsamajandamise heade tavadega, metsamaal kehtivate looduskaitseliste ja muude metsa kasutamist kitsendavate dokumentidega.

Metsamajandamiskava annab vastused küsimustele:
 • Kui palju kasvab metsa ja milline see on?
 • Kuidas ja millal ühte või teist metsaosa majandada?
 • Milliseid puid raiuda?
 • Milline peaks olema mets pärast raiet?
 • Kas uus metsapõlv istutada või jätta uuenemine looduse hooleks?

Metsamajandamiskava koosneb:
 • inventeerimisandmetest, sh metsaplaanist ;
 • teemakaartidest;
 • kokkuvõtetest metsamajanduslike tööde ja metsa olukorra kohta

Alates sellest aastast (2014) ei ole metsamajanduskava vaja teha juhul, kui metsakinnistu suurus on vähem kui 5 ha (varem oli see nii alla 2 ha suuruse metsa puhul). Metsa inventeerida pole küll vaja, et samas on kava järgi lihtsam edaspidi metsas toimetada. Kui metsamajanduskava ei ole, on omanikul õigus varuda oma metsast puitu vaid 20 tihumeetrit kinnistu kohta.
  Maapartner

Esitame hinnapäring*

Hinnapäring:
Sisestage päringusse katastritunnus, kontaktandmed ja võimalusel hinnasoov.
Saatja E-mail:
*Vastame päringutele 48 h jooksul.
   Harvester
   Hakkpuit
  
Äripäev      Õhtuleht

© MAAPARTNER  |  Telefon: 51960187
     Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside