Raieteenus

Metsaraie on metsamajanduses kasutatav puude mahavõtmine metsa hoolduse või puidu saamise eesmärgil. Sõltuvalt raie mahust ja raieliigist valime teostamiseks kõige optimaalsema lahenduse. Teenus on kiire, säästlik ja kvaliteetne.

Peamised raieliigid:

UUENDUSRAIE

Uuendusraiet kasutatakse uue metsapõlve tekkeks vajalike tingimuste loomiseks. Uuendusraiet teostatakse tavaliselt küpsetes puistudes.

Uuendusraie liigid:
LAGERAIE: Lageraie meetodil raiutakse puistu ühe aasta jooksul alates raie algusest. Lageraie tegemisel säilitatakse seemnepuud ning järelkasv metsauuenemise soodustamise eesmärgil. Samuti jäetakse raiumata säilikpuud ja bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm hektari kohta.
TURBERAIE: Turberaie peamine eesmärk on uue metsapõlvkonna kasvatamine vana metsa turbe all, mis tähendab, et loodusliku uuenduse tekkele luuakse soodsad tingimused vana metsa järk-järgulise raiumise teel. Samas on oluline, et vana metsapõlve asemele kasvaks liigiliselt samaväärtuslik mets. Vastasel juhul ei ole turberaie planeerimine ja teostamine edukas.

HOOLDUSRAIE

Hooldusraiete
eesmärk on metsakasvatuslik. Hooldusraietega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraiega parandatakse tema sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele.

Hooldusraie liigid:
VALGUSTUSRAIE: Valgustusraiet tohib teha puistus, mille keskmine rinnasdiameeter on alla 6cm. Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine. Rajatud metsakultuurides raiutakse välja loodusliku tekkega kiirekasvulised ning väheväärtuslikud puuliigid, mis segavad peapuuliigi kasvu. Samuti harvendatakse liigtihedaid peapuuliigi gruppe.
HARVENDUSRAIE: Harvendusraie eesmärk on puistu tagavara juurdekasvu suurendamine ja puude kasvutingimuste parandamine läbi puidu kvaliteedi parandamise. Harvendusraie tulemusena väheneb puude konkurents mulla mineraal- ja toitainete, samuti vee suhtes, samas tõuseb mulla viljakus raiejäätmete lagunemisel. Harvendusraie käigus raiutakse välja kuni 30% puudest, et luua lõppraiesse jäävatele puudele paremad kasvutingimused.
Harvendusraieid (vahekasutusraied) tehakse kas alameetodil või ülameetodil, vastavalt raiutakse välja kas suuremad puud või väiksemad. Suuremate puude raiumisega raiutakse välja hundid, mis oma laiutava võraga takistavad teiste puude kasvu. Väiksemate puude raiumisega parandatakse nii valgustingimusi kui ka vähendatakse konkurentsi toitainetele.
SANITAARRAIE: Sanitaarraie eesmärk on parandada metsa tervislikku seisundit nakkusallikaks olevate ja/või kahjurite paljunemist soodustavate puude puistust eemaldamise kaudu. Sanitaarraiet võib teha mistahes vanusega puistus, kuid sanitaarraiet ei planeerita, kui puistus on otstarbekas mõni muu raie, näiteks harvendusraie.

VALIKRAIE

Valikraiet tehakse püsimetsana majandatavates erivanuselistes segapuistutes, erivanuselistes puhtmännikutes ja puhtkuusikutes, mitmerindelistes puistutes ja hall-lepikutes. Esimese valikraiega tohib välja raiuda kuni 20 protsenti elusate puude tagavarast tingimusel, et metsa ülarinde täius ei lange madalamale kui 60%. Korduva valikraiega ei tohi viia puistu tagavara madalamale, kui see oli pärast esimest valikraiet, välja arvatud juhul, kui seda põhjustab surnud puude raie.