Raie

Kasvava metsa raieõiguse müümisel müüb omanik kinnistul kasvava metsa ning selle alla jääv maa jääb tema omandisse. Temalt metsa raieõiguse ostnud isik korraldab metsaraie ja realiseerib puidu. Kasvava metsa raieõiguse müük ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine on vahepealne variant metsaomaniku organiseeritud metsaraie ja kinnistu müügi vahel.


Raieõiguse võõrandamine on metsa müümiseks lihtsam moodus kui metsamaterjali müümine. Raieõiguse müük tähendab raieala ettevalmistamist, metsa raiumist puidusortideks (palk-, paber- ja küttepuu), sortimendi kokkuvedu metsast laoplatsile, selle väljavedu metsa äärest puidu ostjateni ning selle müüki.

Raieõigus annab ostjale õiguse:
 • langetada puid lepingus fikseeritud ulatuses, kohas ja ajal
 • langetada puid lepingus fikseeritud tingimustel
 • omandada langetatud puid
 • valmistada ostja omandatud puudest puidusortimente
 • vedada saadud sortimendid metsast välja
 • kasutada maad vastavalt raieõiguse sisule

Raieõiguse võõrandamise lepingus peavad olema sätestatud ostja kohustused ja vastutus. Lepingut ei sõlmita üldjuhul pahatahtlikult, enamus raieõiguse võõrandamisi toimub edukalt ja osapooli rahuldavalt.

Raieõiguse võõrandamise leping peab sisaldama:
 • võõrandaja ja omandaja nime, isiku- või registrikood, elu- või asukohta, allkirju
 • esindaja nime, isikukoodi, esindamise alust ja füüsilise isiku esindaja elukohta
 • raieõigust võõrandatava metsa asukoha osas (kinnistu ja katastriüksuse numbrit)
 • tehtava raie liiki
 • raiega hõlmatava metsa pindala suurust ja hinnangulist mahtu tihumeetrites
 • Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatiste numbreid

Raieõiguse võõrandamine on suhteliselt riskivaba.