Maksud

Kõigil raieõiguse ja metsamaterjali müüjatel-ostjatel tuleb esitada teatis kvartali jooksul müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile. Teatis tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10 kuupäevaks.

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Olenevalt metsa võõrandamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega (FIE) või füüsilise isiku (FI) vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Kui inimene müüb metsa eraisikuna, on tegemist kasuga vara võõrandamisest. Kasu vara võõrandamisest on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Kasust saab maha arvata vara müügiga otseselt seotud kulud. Kasu kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga ning sotsiaalmaksu ei tasuta.

Ettevõtluse puhul on võimalik metsa kasvatamise, ülestöötamise, tehnika soetamise, palgatud tööjõuga jm dokumentaalselt tõendatud kulud kanda ettevõtluse kuludesse ja vähendada nendega maksustatavat tulu. FIE-l tuleb lisaks tulumaksule tasuda sotsiaalmaksu ning kogumispensioni kohustatud isikul ka kohustusliku kogumispensioni makset. Kui FIE käive ületab 16 000 eurot, lisandub ka käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus.

Ettevõtlus on tulumaksuseaduse kohaselt isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

FIE on kohustatud pidama oma tulude ja kulude kohta maksu- ja raamatupidamisarvestust. Kõik ettevõtlusest saadud tulud ja ettevõtluse tarbeks tehtud kulud deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormis E. Maksustamisel omab tähtsust, kas võõrandatav metsamaterjal on pärit FIE-le kuuluvalt või teisele isikule (nt sõbrale, vennale, abikaasa lahusvarasse jne) kuuluvalt kinnistult, sest FIE-le kehtib täiendav maksuvabastus kuni 2877 eurot ainult temale kuuluvalt kinnistult metsamaterjali müügist saadud tulule.

Täiendav mahaarvamine ei pea olema dokumentaalselt tõendatud ja see võetakse arvesse pärast ettevõtlustulust dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist. Täiendav maksuvabastus ei saa tekitada maksustamisperioodil kahjumit. Maksustamisperioodil kasutamata maksuvabastuse osa ei kanta edasi järgnevatele maksustamisperioodidele. Raieõiguse võõrandamise ja raiutud küttepuu võõrandamise puhul ei arvestata täiendavat mahaarvamist.

Võõrandamisele kuuluvad:
 •  metsamaad (kinnisasja)
 •  kasvava metsa raieõigust (kasvavat metsa)
 •  metsamaterjali (langetatud puu, puutüvi, puutüve järkamisel saadud tüveosa või raidmeid)
 •  töödeldud metsamaterjali (lõhutud küttepuud, laudu, prusse jne)
 •  kasutusvaldust (kantakse kinnistusraamatusse, kasutusvaldaja kasutab asja ja omandab selle vilju)

Võõrandamisena käsitletakse tehinguid, mille tulemusel vara vahetab omanikku, näiteks ostu-müügitehingud, kinkimine, vahetus jms, kusjuures vahetustehingule kohaldatakse müügilepingu kohta sätestatut. Vahetamisel loetakse maksustatavaks tuluks vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Omanikud saavad tulu ka metsa rendile andmisest või mõne muu pikaajalise lepingu alusel. Sellisel juhul valib maksumaksja ise, kas tegemist on tema ettevõtlustuluga või mitte, kuna renditulu puhul on maksumaksjale endale antud tulumaksuseaduses valikuvõimalus. Juhul, kui renditulu ei ole füüsilisele isikule ettevõtlustuluks, siis renditulust mahaarvamisi teha ei saa.

Metsamaa (kinnistu) võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Maksustamine või mittemaksustamine sõltub, kuidas on metsamaa omandatud ja kas seda on ettevõtluses kasutatud. Kui omandireformi õigustatud subjekt võõrandab temale omandireformi käigus tagastatud metsamaad, siis on saadud tulu talle maksuvaba, seda ka siis kui metsamaad kasutati ettevõtluses või seda võõrandatakse osade kaupa.

Kui võõrandatakse metsamaad, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, siis loetakse metsamaa müügihind või vahetuse teel vastu saadud vara turuhind FIE ettevõtlustuluks. Metsamaa, mille soetamismaksumus on eelnevalt kantud ettevõtluse kuludesse, isiklikku tarbimisse võtmisel (nt ettevõtluse lõpetamisel või peatamisel kauemaks kui 12 kuuks) loetakse selle metsamaa turuhind ettevõtlustuluks.

Sellise metsamaa hilisemal võõrandamisel sama isiku poolt käsitletakse füüsilise isiku (mitte kui FIE) vara võõrandamisena ning saadud kasu maksustatakse tulumaksuga. Maksustatava kasu arvutamisel metsamaa soetamismaksumuseks loetakse ettevõtlustulule lisatud metsamaa turuhind.

Isiklikku tarbimisse võtmist ei teki, kui ettevõtluse vara antakse üle või pärandatakse isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust (äriühing või FIE-le). Kui võõrandatakse kinkimise teel tasuta omandatud metsamaad, siis loetakse võõrandamisest saadud kasu füüsilise isiku kasuks vara võõrandamisest ja vara omandamiseks tehtud kulu on null.

Kui ostja ostab kasvava metsaga kinnistu, saab omanik kinnistu ostuhinna jagada sisuliselt kaheks: osaks, mille saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning osaks, mille saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel.

Kinnistule ostuhinna osa suuruse arvutamisel võib aluseks võtta maa maksustamishinna, kui ostudokumendil ei ole eraldi näidatud maahinda ja metsahinda. Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisest saadud maksustatava kasu arvutamisel, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda arvesse võtta. Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulu, truupide ehitamise kulu jms.

Kasvava metsa raieõiguse ning raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Raieõiguse võõrandamisel ei ole tegemist kinnisasja võõrandamisega, vaid ressursi kasutusõiguse võõrandamisega.

Maksu- ja Tolliamet maksustab tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest:

• kui võõrandatakse metsamaterjali ettevõtluse objektiks olevalt metsamaalt, on saadud tulu ettevõtlustulu
• ettevõtluse objektiks olevalt metsamaalt metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab metsamaa omanik maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 2877 eurot
• kui võõrandatakse ettevõtluse objektiks olevalt kinnisasjalt raieõigust, siis sellelt tulult ei saa täiendavat maksuvaba tulu 2877 eurot maha arvata
• kui isiklikku tarbimisse võetakse metsamaterjali, mille soetamismaksumus on ettevõtluse kuludesse kantud, lisatakse ettevõtlustulule metsamaterjali turuhind
• kui võõrandatakse ostetud või kinkimise/pärimise teel omandatud metsamaalt, mis ei ole ettevõtluse objektiks, raieõigust või metsamaterjali, siis loetakse saadud kasu kasuks vara võõrandamisest.

Metsamaterjali ja raieõiguse müügist saadud tulu maksustamine metsaomanikele, kes ei ole ettevõtjad (FIE-d)

Alates 2012 aastast kehtestati kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule e metsatulu maksuarvestuse erikord. Metsatulust saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Näiteks, kui raieõiguse müügist saadi tulu 2014 aastal, maksustatakse kasu metsatulust hiljemalt 2017 aasta tuludeklaratsiooni alusel. Tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud tuleb kasust maha arvata.

Alates 2012 aastast laieneb kulude arvesse võtmine metsa majandamise kuludele. Metsa majandamise kulusid saab deklareerida, kui metsa majandamine on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga. Metsaseaduse § 16 kohaselt metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Kui metsaseadusega on kehtestatud nõue esitada majandamistegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatis, peab Keskkonnaamet olema lubanud metsateatises kavandatud tegevuse.

Arvesse saab võtta dokumentaalselt tõendatud majandamiskulud. Tulumaksuga mittemaksustatud toetuse arvelt tehtud kulusid ei saa kasust maha arvata. Näiteks osteti metsa uuendamiseks istikuid 875 euro eest ja istikute ostuks saadi riigilt metsa uuendamise toetust 700 eurot. Maksuarvestuses saab majandamise kulusid deklareerida selles osas, mis tehti omafinantseeringu arvelt ehk 875-700=175 eurot.

Kui metsa majandamiseks tehti kulutusi rohkem, kui metsatulult kasu saadi, saab ka metsa majandamiseks tehtud kulud edasi kanda kuni kolmele aastale.

Kui 2014 aastal saadi metsa müügist 17 000 eurot, sellel aastal arvutati maksustatav kasu arvestades müügitulust maha soetamishind 7000 eurot ja müügiga seotud kulud 1000 eurot, saadud kasu 17000-7000-1000=9000 eurot kanti edasi, 2015 aastal tegi metsaomanik metsa majandamiseks kulutusi 4000 eurot, 2016 aastasse kanti edasi kasu 9000-4000=5000 eurot. 2016 aastal tegi metsaomanik metsa majandamiseks kulutusi 6000 eurot.

2017 aastasse kannab metsaomanik juba edasi kasu ületavad kulud 6000-5000=1000 eurot. Edasikantud kuludega saab metsaomanik vähendada 2017 kuni 2019 aastal saadud metsatulu.

Kuludega arvestamine metsa võõrandamisel, kui metsaomanik ei ole ettevõtja

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse ka metsa majandamise kulud.

Puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest, on müügiga otseselt seotud kulud. Sarnasteks kulutusteks on ka vara hindamise teenuse ostmine enne selle võõrandamist, samuti kulud, mis on seotud kinnisaja jagamise ning märgistamisega enne müüki.

Vara müügiga otseselt seotud kuludeks on konkreetse võõrandamistehinguga seotud hädavajalikud kulud, mida tegemata ei saa tehingut sooritada või ka kulud, mis võimaldavad tehingut edukamalt sooritada või mis oleksid tehingu mittetoimumisel jäänud kandmata. Näiteks kui metsamaterjali poleks müüdud, ei oleks olnud vajalik ka kasvava metsa ülestöötamisele ja metsamaterjali transportimisele kulutusi teha.

Müügiga seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine (seaduse alusel määratud trahvid).

Võõrandamisega seotud kuludeks ei loeta kulusid metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisel, kuna selline tegevus viitab ettevõtlusele kui iseseisvale majandustegevusele.